Mustafa Kılınç ile Bilinçaltı Değişim Programları
Haftanın Sözü
İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP MUSTAFA KILINÇ İLE SERTİFİKALI NLP PROGRAMLARI
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Mustafa Kılınç Eserleri

Limited Şirket Esas Sözleşme Değişiklikleri Nasıl Olur?

Bir önceki makalede dikkat çekilen şirket esas sözleşmelerinin Yeni Ticaret Kanununa entegre edilmesi için son tarihin 01 Temmuz 2014 olduğunu tekrar belirtmek isteriz. Burada unutulmaması gereken; diğer esas sözleşme değişikliklerinden farklı olarak kanunun kolaylık sağlayarak genel kurul toplantısında her hangi bir nisap aramadığıdır. Yani toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınabilmesine imkân verilmiştir.

Ancak her esas sözleşme değişikliği bu kadar kolay olmamaktadır. Esas sözleşme bilindiği üzere; şirketin anatomisini göstermekte, nasıl bir hukuksal, yönetimsel yapıya sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu meyanda şirket esas sözleme değişiklikleri de önem arz etmektedir. Limited şirketler üzerinden başladığımız yazı serimizde bu hafta Limited şirket ana sözleşmelerinin nasıl değiştirilebileceğine değinmek istiyoruz.  Sözleşme değişiklikleri genel itibari ile genel ve özel olmak suretiyle iki başlık altında incelenebilir. Yeni Ticaret Kanunun 589. Maddesi; genel sözleşme değişikliklerinde 621. Maddede sayılan durumlar saklı kalmak kaydıyla esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların tamamının genel kurula katılmış ve olumlu oy kullanmaları gerektiğini ifade etmiştir.  Sözleşme kapsamında yapılacak değişiklikler şirket müdürleri tarafından kaleme alınmakta ve genel kurulun onayına sunulmaktadır. Mezkur değişikliklerin görüşülmesi adına müdürler şirket pay sahiplerine esas sözleşmede belirlenmiş usule uygun olarak ve varsa internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan yolu ile çağrı yapmalıdır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 2 hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı günü, gündemi ve ilanın çıktığı/çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Bahsi geçen kural ve kaidelere riayet edilmemesi yapılacak genel kurul kararlarının butlan/yokluğuna sebebiyet verecektir. Genel nitelikte değişiklik olmasına rağmen 2 durum vardır ki burada şirket sermayesinin tamamının olumlu oy kullanması yani oybirliği aranır. Bunlar bilanço zararlarının kapatılması, ek ve yan edim yükümlülüğüne ilişkin kararlar ile şirket merkezinin yurtdışına taşınmasıdır. Genel Kurul nezdinde onaylanan değişiklikler her halükarda ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmelidir. 

Yukarıda da değinildiği üzere esas sözleşme değişikliklerinde dikkate alınması gereken bir diğer madde de 621. Maddedir. Önemli kararlar başlığı taşıyan işbu maddede belirtilen ve özel değişiklik kapsamında değerlendirilecek şirket işletme konusunun değiştirilmesi, Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi, Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması, Esas sermayenin artırılması, rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması, Şirket merkezinin değiştirilmesi, Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi, Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması ve şirketin feshi hallerinde genel kurulun, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde karar alabileceğini hükme bağlamıştır.  Her ne kadar esas sözleşmenin azaltılması ile ilgili olarak direk bir düzenleme bulunmasa da doktrin ve uygulama esas sözleşmenin arttırılması ile ilgili düzenlemenin yani TTK Md. 621’in kıyasen uygulanması gerektiği kanaatini taşımaktadır.   

Netice itibari ile Limited şirket ana sözleşmesinin değişmesi istendiğinde yukarıda ifade edilen prosedürün takip edilmesi ve değiştirilecek konu ile ilgili kanunun aradığı toplantı/karar nisabının  mevcut bulunması gerekmektedir ki yapılan değişiklik hukuken muteber olabilsin.  Unutulmamalıdır ki;  hukuku bilmemek mazeret değildir.

03.03.2014

Av. Ebru ÇAĞLAR

ÇABA HUKUK BÜROSU

NLP Haberleri
Mustafa Kılınç Biyografisi
REİKİ VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI
NLP DAP
Dailymotion
Nlpdap
40 Arena
Youtube